Các cấu trúc câu cơ bản (Basic sentence structures)

Download powerpoint bài giảng tại đây: https://drive.google.com/open?id=1T5rfAhohzroDEf-CPrfBfl7L6_aBXjZjCvgR_evnaek TÓM TẮT TRỌNG TÂM Trong tiếng Anh, có 5 câu trúc câu căn bản. 1. Subject-Verb (Chủ ngữ + Động từ) Ví dụ: The boy plays. -> Chủ ngữ (The boy) + Động từ (plays) Jack eats. -&...

Nouns and Pronouns

1 bài tập
Download powerpoint bài giảng tại đây: https://drive.google.com/open?id=1a2e10-KHCvTeXIbuBR88He5CZ6iV_ZAaK6QZKqOBLpc TÓM TẮT TRỌNG TÂM 1) “A, an” đứng trước danh từ đếm được số ít. Danh từ đếm được số nhiều có "s, es" theo sau Ví dụ:  We have an orange cat. (Chúng...

Adjectives and Adverbs

1 bài tập
Download powerpoint bài giảng tại đây: https://drive.google.com/open?id=1COf1AC-1YCvsxpCoWyp7qDvqejeP2Oidv0cSavwhoIk TÓM TẮT TRỌNG TÂM 1) adj (glad, sad, disgusted) + that … Ví dụ: I am glad that you came. (Tôi mừng vì bạn đã tới) It’s important that we work together. (Việc chún...

Present Tenses

1 bài tập
  Download powerpoint bài giảng tại đây: https://drive.google.com/open?id=1k9OknwKpzhwcs4c2PqYzXzziFMoHSbzs__8sYEEIRXw TÓM TẮT TRỌNG TÂM 1. Chúng ta sử dụng thì hiện tại đơn cho những thói quen và khẳng định đúng. Ví dụ: The Earth is round. (Trái Đất hình tròn – khẳng định đúng) I usu...

Past Tenses

1 bài tập
Download powerpoint bài giảng tại đây: https://drive.google.com/open?id=1PYMg3x7MxPYNi64aFcfb3W_I9TURHC4ORgcqzli37u4 TÓM TẮT TRỌNG TÂM 1. Chúng ta dùng thì quá khứ đơn cho các hành động đã kết thúc trong quá khứ. Ví dụ: We went shopping yesterday. (Chúng tôi đi mua sắm vào ngày hôm qua). Columb...

Gerunds and Infinities

1 bài tập
  Download powerpoint bài giảng tại đây: https://drive.google.com/open?id=1aF27_9UAyhJ3P-WqOWRStTkY9M_m5rc1SLqnTeUDDqs TÓM TẮT TRỌNG TÂM 1) enjoy + V-ing, give up + V-ing Ví dụ: I enjoyed working at the restaurant. (Tôi thích làm việc tại nhà hàng). Finally, she gaved up smoking. (Cuối cùng...

Subject - Verb Agreement

1 bài tập
Download powerpoint bài giảng tại đây: https://drive.google.com/open?id=17WPgNtIIE_d2RGQGw04nB4b2qpUsbHEUqStJqN9baVE TÓM TẮT TRỌNG TÂM   SINGULAR (SỐ ÍT) PLURAL (SỐ NHIỀU) Is/has Are/have Every, each, many a A numbe...

Modal Verbs

1 bài tập
Download powerpoint bài giảng tại đây: https://drive.google.com/open?id=1BY2qGqPw-ME_DrRr3rPqVYXVvnuAISxIZzyGEzLG3lE TÓM TẮT TRỌNG TÂM 1) Ví dụ về trợ động từ: I should do my homework now. (=Tôi nên làm bài tập ngay bây giờ) I can help you clean the car.  (=Tôi có thể giúp bạn rửa xe) 2) Đ...

Relative Pronouns

1 bài tập
  Download powerpoint bài giảng tại đây: https://drive.google.com/open?id=1LQ7PqlSHvcEP___Hj0NQM-OsVj8XgX4HRZuR7tCRiYM TÓM TẮT TRỌNG TÂM 1) Khi tiền ngữ (từ đứng trước) là một người, và đóng vai trò chủ ngữ, thì dùng who, that hay whoever. Vd: That’s the boy who came to our party last...

Comparisons

1 bài tập
Download powerpoint bài giảng tại đây: https://drive.google.com/open?id=1Sl8bv_hnhJ4KWLoCurSFAGDR-7n2xxLzZCXrNpRByn8 TÓM TẮT TRỌNG TÂM 1) Ở giữa cấu trúc as …. as phải là tính từ ở dạng nguyên mẫu. Ví dụ: William is as more tall as his brother. (William cao bằng anh trai anh ấy) Gary...

Conjunctions

1 bài tập
Download powerpoint bài giảng tại đây: https://drive.google.com/open?id=1_KdKRSEYdh_4QMcp26CSNhRTivzm_ZTb3PNBWYqfgqk TÓM TẮT TRỌNG TÂM 1) Coordinating conjunctions (TIP: FANBOYS: for, and, nor, but, or, yet, so) a) Bổ sung Ví dụ:  She is playing the guitar and singing. (Cô ấy đang chơi g...

Modifiers

1 bài tập
Download powerpoint bài giảng tại đây: https://drive.google.com/open?id=1cqha7nqQ82Sp0yi69dVRMClpSlPxjPb39R9DGBY_PRo TÓM TẮT TRỌNG TÂM 1. Những từ bổ nghĩa cho Chủ ngữ (verb + adjective). Ví dụ: He seems honestly honest. (Anh ấy trông có vẻ thật thà.) The food tasted well good. (Đồ ăn rất ng...

Negation

1 bài tập
Download powerpoint bài giảng tại đây: https://drive.google.com/open?id=1iRBJmlwQWIYYu3KIjAu7WtfjzPcfOnGkkC7yvcMOvrY TÓM TẮT TRỌNG TÂM 1) Sử dụng “no” như một tính từ I have no equipment for mountain climbing. There are no bottles of juice in the fridge. 2) Sử dụng “not&rd...

Final Tests

2 bài tập
Chào mừng bạn đã hoàn thành các bài học lý thuyết của Khóa học TOEIC 350. Giờ đây, hãy hoàn tất bài thi đầu ra bên dưới để kiểm tra xem trình độ TOEIC hiện tại của bạn là bao nhiêu nhé.
Bảng xếp hạng TOEIC