Bài 5: Giới thiệu Part 5 - Incomplete Sentences

Phần thi này có 40 câu. Đơn thuần tập trung vào các chủ điểm ngữ pháp, từ vựng, và thành ngữ thông dụng trong giao tiếp tiếng Anh. Để đạt được mục tiêu 550 điểm, bạn cần phải kiếm càng nhiều điểm ở phần này càng tốt.

Chủ đề

1
Thì hiện tại đơn
2
Thì hiện tại tiếp diễn
3
Phân biệt Thì hiện tại đơn và Thì hiện tại tiếp diễn (1)
4
Phân biệt Thì hiện tại đơn và Thì hiện tại tiếp diễn (2)
5
Các thì hiện tại tiếp diễn diễn tả tương lai (1)
6
Các thì hiện tại tiếp diễn diễn tả tương lai (2)
7
Thì hiện tại hoàn thành (1)
8
Thì hiện tại hoàn thành (2)
9
Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn
10
Phân biệt Hiện tại hoàn thành và Hiện tại hoàn thành tiếp diễn
11
Thì quá khứ đơn
12
Phân biệt Hiện tại hoàn thành và Quá khứ đơn (1)
13
Phân biệt Hiện tại hoàn thành và Quá khứ đơn (2)
14
Thì quá khứ tiếp diễn
15
Thì quá khứ hoàn thành
16
Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn
17
Thì tương lai đơn (1)
18
Thì tương lai đơn (2)
19
Phân biệt Tương lai đơn và Be going to
20
Tương lai tiếp diễn và Tương lai hoàn thành
21
Can, Could và Be able to
22
May và Might (1)
23
May and Might (2)
24
Have to and Must
25
Should (1)
26
Should (2)
27
Would
28
Can / Could / Would you … ? etc. (Requests, offers, permission and invitations)
29
Thể bị động (1)
30
Thể bị động (2)
31
Thể bị động (3)
32
Thể bị động (4) - Have something done
33
Câu điều kiện (1)
34
Câu điều kiện (2)
35
Câu điều kiện (3)
36
Wish
37
Câu tường thuật (1)
38
Câu tường thuật (2)
39
Các dạng câu hỏi (1)
40
Các dạng câu hỏi (2)
41
Các dạng câu hỏi (3) - Câu hỏi đuôi
42
V + ING hoặc TO (1)
43
V + ING hoặc TO (2)
44
V + ING hoặc TO (3)
45
Danh từ đếm được và danh từ không đếm được (1)
46
Danh từ đếm được và danh từ không đếm được (2)
Bảng xếp hạng TOEIC