Bài 6: Bí quyết thi tốt Part 2

Cho dù số lượng câu hỏi ở Part 2 này có nhiều như thế nào thì chúng cũng sẽ được phân loại theo những nhóm cơ bản như sau:

 • Yes / No question.
 • Tag question.
 • Wh- question.
 • Statement.
 • How (much, many, can, could, would..)
 • Question of choice.

Mỗi nhóm câu hỏi sẽ mang nhưng đặc trưng khác nhau. Việc hiểu được chúng sẽ giúp thí sinh bỏ bớt những cái sai không cần thiết và tăng khả năng chọn được đáp án đúng.

Yes / No question

Bắt đầu bằng các động từ như: is, are, can, could, will, would, do, have... Ví dụ như: Is she a teacher? Can you swim? Could you pass me this spoon please?...

Dạng câu hỏi này thường được lên giọng vào cuối câu nên rất dễ nhận biết. Hãy xem ví dụ sau:

Q: Have you ever used this kind of machine?

 • A. The new copiers are great.
 • B. Yes, a couple of months ago.
 • C. I’ve never seen an arrangement like this.

Dấu hiệu nhận biết câu trả lời đúng của dạng câu này thường ở câu trả lời có "yes" hoặc "no" hay không. Tuy nhiên, "yes" hoặc "no" đôi khi được hiểu nhầm nên thí sinh cũng phải nắm được ngữ nghĩa của các đáp án.

Tag question

Dạng câu này được nhận diện bằng việc lên giọng ở cuối câu hỏi kết hợp với các cụm từ như "isn't she", "doesn't she", "can we"...Ví dụ:

Q: “You haven’t seen the Jenkins report, have you?”

 • A. No I haven’t.
 • B. No I have.
 • C. Yes I haven’t.

Dấu hiệu nhận biết câu trả lời đúng cũng là có "yes" hoặc "no" ở câu trả lời. Tuy nhiên, thỉnh thoảng "yes" và "no" cũng được hiểu ngầm.

Một số thí sinh cũng có khuynh hướng trả lời sai dù cũng biết câu Tag question. Lý do là họ trả lời theo hướng phủ định của phủ định. Hãy xem ví dụ sau:

Q: “You haven’t seen the Jenkins report, have you?”

 • A. No I haven’t.
 • B. No I have.
 • C. Yes I haven’t.

Đừng nói rằng câu C nhìn cũng "đúng đúng" nếu người trả lời chưa có thấy Jenkins report. Câu trả lời của dạng câu hỏi này luôn luôn như sau:

 • Nếu là Yes, đi theo phải là S. + Auxiliary V.
 • Nếu là No, đi theo phải là S. + Auxiliary V. + not.

Giữa Tag question và Yes / No question có điểm giống nhau và khác nhau như sau:

 • Giống nhau: lên giọng ở cuối câu hỏi và câu trả lời thường có "yes" hoặc "no" hoặc "yes" và "no" được hiểu ngầm.
 • Khác nhau: Yes / No có các trợ động từ (to be, to do…) hoặc các Modal Verbs (can, could, would…) đầu câu hỏi. Trong khi đó, Tag Questions có các Phrases (“isn’t she”, “doesn’t he”, “can we”…) ở cuối câu hỏi.

Wh- question

Các câu hỏi Wh- là các câu hỏi có When, Where, Why, Who, và What ở đầu câu.

 • When: câu trả lời liên quan đến thời gian hoặc mệnh đề, trạng từ hay giới từ chỉ thời gian.
 • Where: câu trả lời liên quan đến nơi chốn.
 • Why: câu trả lời là lý do của 1 sự vật hiện tượng.
 • Who: câu trả lời liên quan đến người, hoặc danh từ hay đại từ nhân xưng.
 • What: là dạng câu hỏi khó nhất vì câu trả lời phụ thuộc vào nội dung câu hỏi.

Statement

Thường là các đoạn hội thoại ngắn, mang bản chất trao đổi thông tin của 2 nhân vật. Nó không phải là dạng Hỏi - Đáp và đáp án đúng mang nặng tính logic của thông tin được trao đổi. Nói vậy nghe trừu tượng quá, hãy nhìn ví dụ sau:

Q: Housing prices have dropped again.

 • A. Good, let’s go shopping there.
 • B. I still think it’s too expensive.
 • C. That’s great news for buyers.

Ở ví dụ trên, người nói một câu vô thưởng vô phạt "Housing prices have dropped again." nhưng câu trả lời phải là đáp án đúng và có tính logic nhất - ở đây là câu C.

Dấu hiệu nhận biết dạng câu  Statement này đơn giản là:

 • Không có các trợ động từ hoặc Modal Verbs đứng đầu câu.
 • Không có các Wh-.
 • Không lên giọng ở cuối câu.

Và dấu hiệu để nhận biết câu trả lời đúng là:

 • Không có Yes / No đầu câu.
 • Phù hợp về chủ từ (số ít, số nhiều, giới tính…).

Ở đây, thử thách của bạn là phải nghe và ghi nhớ được chủ từ - số ít hay nhiều.

How (much, many, can, could, do...)

Nhiều giáo trình xếp nhóm How vào chung với Wh- question nhưng tôi thì để riêng vì chúng cũng mang những nét rất đặc thù như:

 • How much / How many: câu trả lời liên quan đến số lượng.
 • How can / How could / How do: câu trả lời liên quan đến khả năng, phương pháp.

Question of choice

Đây là dạng câu hỏi đưa ra sự lựa chọn, giữa 2 (hoặc 3) món đồ vật, ví dụ:

Do you prefer chicken or beef?

 • A. Yes, how about you?
 • B. They’re delicious.
 • C. Chicken please.

Dạng câu hỏi này khá đơn giản vì trong câu hỏi luôn có từ 2 - 3 sự lựa chọn được liên kết bằng từ "or". Câu trả lời đúng thường nhắc lại các lựa chọn đó.

Dạng câu này rất thông dụng và xuất hiện khá nhiều trong các bài thi TOEIC nhưng không nằm trong các nhóm câu hỏi bên trên. Một số giáo trình cũng "quên" dạng câu hỏi này.

Bảng xếp hạng TOEIC