Bài 6: Luyện tập Part 5


Download powerpoint bài giảng tại đây: https://drive.google.com/open?id=1buIkLJPV9G_XyOfeLTo1mRxye3UpLVYH

Trong Part 5 này, tôi phân loại chúng thành 4 nhóm cơ bản. Quan trọng bậc nhất là Từ loại, vì phần này ra rất nhiều và dễ dàng lấy điểm. Bạn chỉ cần phân biệt được từ loại một cách rành rọt và thêm 1 chút từ vựng là có thể làm tốt phần này. Phần quan trọng thứ 2 là 12 thì của tiếng Anh, Modal Verbs, Passive Voice, Clauses...phần này ra cũng khá nhiều. Phần quan trọng thứ 3 là từ vựng, trong bài thi TOEIC mới, phần từ vựng được hỏi đến rất nhiều. Nếu bạn không có vốn từ kha khá thì bạn không thể làm được các câu hỏi dạng này. May mắn là công cụ quản lý từ vựng của website sẽ giúp bạn hữu hiệu, hãy tận dụng nó. Cuối cùng là phần Thành ngữ (bao gồm Idiom và Phrasal Verbs), phần này rất cao cấp nên chỉ dành cho các bạn có mục tiêu cao hơn 550.

Các bạn chỉ có thể đạt được mục tiêu nếu hoàn thành toàn bộ các bài tập sau (đến khi nào nhận được dấu check “v” màu xanh bên tay phải nhé).

Đối với các bài thi kỹ năng, bạn chỉ cần 50% là coi như vượt qua. Để đạt được TOEIC 550, bạn phải làm được ít nhất 32/40 câu hỏi ở bài thi hỗn hợp. Nếu bạn không làm được thì bạn vẫn có thể học bài khác nhưng khóa học bạn sẽ không được hoàn thành.

Bài tập

Bảng xếp hạng TOEIC