Bài 7: Giới thiệu và luyện tập Part 6 (Text Completion)


Download powerpoint bài giảng tại đây: https://drive.google.com/open?id=1Zr5qXOKTjVE9nSWk_ze-3xlHl7aEF3D_

Các bạn chỉ có thể đạt được mục tiêu nếu hoàn thành toàn bộ các bài tập sau (đến khi nào nhận được dấu check “v” màu xanh bên tay phải nhé).

Để đạt được TOEIC 550, bạn phải làm được ít nhất 8/12 câu hỏi. Nếu bạn không làm được thì bạn vẫn có thể học bài khác nhưng khóa học bạn sẽ không được hoàn thành.

Bài tập

Bảng xếp hạng TOEIC